Česká a polská maturita aneb Kdy se dočkáme plné verze státní maturity?

Uběhl přesně týden od doby, kdy se v Lomnici nad Popelkou uskutečnil již 18. ročník festivalu tance, hudby a zpěvu pro děti a mládež s názvem Lomnické hudební jaro. Každoročně se při této příležitosti sejdou stovky vystupujících i diváků. Letošní ročník byl obohacen výstavou fotografií Kingy a Leszka Krutulských. Z dětského oddělení knihovny na lomnickém zámku se tak dokonce stal na jeden den improvizovaný fotoateliér, ve kterém pro širokou veřejnost probíhala akce „Půlportrét“. Ta spočívala v tom, že Leszek Krutulský vyfotografoval zájemcům půl obličeje a za 10 let tuto činnost zopakuje a vyfotí druhou polovinu.

Já jsem této polské návštěvy využila samozřejmě i k získání dalších informací. Konkrétně mě zajímalo, jak je to s maturitou v Polsku…

V Polsku se zkouška dospělosti nazývá matura a maturitní vysvědčení se vyžaduje od uchazečů o studium na vysokých školách. V Polsku je za zkoušky odpovědna Ústřední zkoušková komise (Centralna Komisja Egzaminacyjna – CKE). Ta byla zřízena v roce 1999. I tato organizace se potýkala s problémy a společné maturity byly v Polsku po několik let odkládány. Na stránkách CKE jsou uveřejňovány harmonogramy zkoušek, příklady testů, katalogy požadavků, informace pro pedagogy apod. CKE také zveřejňuje řadu vědeckých článků a analytických informací k problematice ověřování znalostí žáků.

Do roku 2005 se maturity hodnotily stupni od 6 (výborně) do 1 (nedostatečně), od roku 2005, kdy se v Polsku zavedly jednotné maturity, se hodnotí v procentech. Z každého předmětu je třeba získat alespoň 30%. Členem zkušební komise musí být minimálně jeden učitel, který na dané škole neučí. Maturanti nejprve skládají ústní zkoušky, teprve potom písemné. Studenti jsou povinni si ještě před maturitou připravit své vystoupení k tématu, vybranému z nabídky poskytnuté školou. To posléze prezentují při zkoušce z polského jazyka. Hodnoceni jsou jak za úroveň prezentace, tak i následné rozpravy.. Zkoušky se skládají ze tří předmětů: polštiny, matematiky a cizího jazyka. Dále se vybírají z volitelných předmětů jako druhý cizí jazyk, dějepis, biologie nebo třeba filozofie či nauka o tanci. Většina studentů zkoušku skládá ze čtyř předmětů, na výběr mají mezi jednodušší a obtížnější verzí testů a největší problémy působí matematika. Výběr verze se obvykle řídí požadavky, jaké na uchazeče o studium klade vysoká škola, na kterou se maturant hlásí.

S plnou verzí státní maturity v ČR to zatím tak jasné stále není. Model maturitní zkoušky pro rok 2012 byl změněn novelou školského zákona (Prezident Klaus svým podpisem stvrdil odklad třetí povinné zkoušky na rok 2013). Ve zkratce novela říká, že nynější žáci posledních ročníků budou maturovat stejně jako maturanti 2011, tedy ze dvou povinných zkoušek – z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky dle vlastní volby. Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro daný obor. Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti dle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Krom zmíněného cizího jazyka není volba nepovinných zkoušek omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Student má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit.

Podle do října 2011 platné zákonné úpravy měla společná část maturitní zkoušky v roce 2012 běžet v tzv. plném modelu tří povinných a až tří nepovinných zkoušek (model 3+3). První povinná zkouška měla být z českého jazyka a literatury, druhá z cizího jazyka a pro třetí povinnou zkoušku si měli žáci volit mezi matematikou, občanským a společenskovědním základem nebo informatikou.

Existují dva hlavní důvody, proč s náběhem plného modelu 3+3 počkat do roku 2013. Nedostatečná připravenost zejména odborných škol na zavedení povinné zkoušky z cizího jazyka, což jasně ukazují výsledky maturitní zkoušky 2011. Tyto školy potřebují nejméně rok na to, aby zohlednily pravý stav cizojazyčných znalostí svých žáků v didaktické praxi a snížily tak riziko neúspěchu u zkoušek z cizího jazyka. Druhým důvodem odkladu spuštění plné verze je předmět informatika. Podle školních vzdělávacích programů se informatika na jednotlivých školách vyučuje velice rozmanitě a od standardů v podobě katalogu požadavků k maturitní zkoušce, které jsou v platnosti dva roky, se značně liší. Vyplývá to hlavně z personálních a technických podmínek. Zavedení informatiky, byť jen jako volitelného předmětu v rámci povinných zkoušek, vytváří zvýšené riziko neúspěšnosti u třetí povinné zkoušky a vyžádá si proto delší čas. Nechme se tedy překvapit, jak se bude situace kolem maturit vyvíjet…

A tady pár užitečných odkazů:

Zakovsky pruvodce maturitou 2012_jaro

www.novamaturita.cz

Martina Maryšková, regionální redaktor, ICM Lomnice nad Popelkou

Přidej komentář jako první k "Česká a polská maturita aneb Kdy se dočkáme plné verze státní maturity?"

Zanechte komentář