Další jihočeské grantové programy vyhlášeny

Před několika málo dny jsme informovali o vyhlášení jihočeských grantových programů pro děti a mládež.  Aktuálně jsou vyhlášeny i další dotační programy.

Prvním z nich je dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2012.

Cílem tohoto příspěvkového programu je realizace a podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat. Důraz je kladen především na projekty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic a propagaci Jihočeského kraje. Součástí těchto podpor je i mapování zájmů o jednotlivé kategorie kultury a podporu v jednotlivých oblastech v rámci Jihočeského kraje. Výhodou je i doba realizace projektů, která překlenuje konec roku a končí 31.3. roku 2013. Příjemcem příspěvku z rozpočtu Jihočeského kraje mohou být  obce a města Jihočeského kraje a svazky obcí,  fyzické a právnické osoby (působící v oblasti kultury, i se sídlem mimo Jihočeský kraj, pokud projekt realizují na území Jihočeského kraje a nebo výsledný efekt prospěje k reprezentaci Jihočeského kraje),  fyzické osoby nepodnikající (působící v oblasti kultury, které mají české občanství a sídlo v ČR, nemusí mít trvalé bydliště v Jihočeském kraji, ale projekt se bude konat v Jihočeském kraji nebo bude pro něj přínosem),  nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy),  organizace zřizované krajem,  organizace zřizované obcemi i  státem zřízené organizace. Maximální výše příspěvku z rozpočtu Jihočeského kraje činí 100.000 Kč, minimální 20.000 Kč. Termín uzávěrky příjmu žádostí je stanoven do 15.12.2011.

Tradičním dotačním programem jsou i Jihočeské krajské programy podpory sportu. Pro rok 2012 jsou vyhlášeny programy podpory práce s dětmi a mládeží:

Příspěvek na rekonstrukce a obnovu vybavení sportovišť  a Příspěvek na rekonstrukce menšího rozsahu s cílem zkvalitnění podmínek pro provozování tělovýchovných a sportovních aktivit na všech typech stávajících sportovišť s výjimkou dětských hřišť. Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje činí 20.0000  Kč, maximální výše grantu  100.000 Kč.

Podpora veřejně přístupných sportovních aktivit s převahou zaměření na mládež. Tato podpora je směřována na rozšiřování a zkvalitňování nabídky veřejně přístupných sportovních, turistických a tělovýchovných aktivit regionálního charakteru na území Jihočeského kraje s předpokládaným aktivním zapojením dospělých, dětí i mládeže (nejedná se o mistrovské a pravidelné sportovní soutěže) a na pořádání sportovních akcí náborového a prezentačního charakteru. Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje činí 10.000 Kč, maximální výše grantu je 30.000 Kč.

Další oblastí je podpora činnosti sportovních gymnázií.  Cílem je přispět na úhradu provozních nákladů a nákladů bezprostředně souvisejících se zajištěním činnosti sportovních gymnázií se studijním oborem „gymnázium – sportovní příprava“ . Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje činí 30.000 Kč , maximální výše grantu 100.000 Kč.

Jihočeské krajské programy podpory sportu  jsou zaměřeny i na podporu aktivit handicapovaných sportovců. Sledují podporu subjektů zabezpečujících sportovní činnost pro handicapované občany (nejedná se o příspěvek na celoroční činnost) a přispívají k rozšíření a zkvalitnění nabídky konkrétních aktivit, především finanční podporou sportovních soutěží. Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje činí 10.000 Kč, maximální výše grantu  50.000 Kč.

Poslední oblastí jihočeských krajských  programů podpory a sportu je podpora mezinárodních aktivit  s důrazem na již existující přeshraniční aktivity s Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem.  Příspěvek je možné získat i na pořádání tradičních mezinárodních závodů, turnajů a utkání na území Jihočeského kraje s převahou zaměření na mládež či na kofinancování projektů podpořených z evropských dotačních titulů zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti sportu. Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje činí 10.0000 Kč , maximální výše grantu 50.000 Kč. Termín uzávěrky příjmu žádostí Jihočeských krajských programů podpory sportu je stanoven do  9.prosince 2011.

Jihočeského kraj vyhlásil i Program podpory přehlídek a soutěží, který je zaměřen na úhradu finančních nákladů souvisejících s pořádáním přehlídek a soutěží v oblasti kultury a tím podporuje kvalitní zabezpečení této činnosti. Hodnoceny budou všechny projekty postupových přehlídek a kulturních soutěží skupiny „A“, „B“, „C“, které vyhlašuje MŠMT pro příslušný školní rok včetně nezařazených v těchto seznamech, které se zaměřují na práci s mládeží v kulturních oblastech (loutkové divadlo, filmová tvorba, dětské, scénické divadlo, scénický tanec, divadlo dospělých apod.) nevyjímaje kulturní přehlídky dospělých. V případě získání příspěvku bude minimální poskytnutá částka  činit 10.000 Kč, maximální 50.000 Kč.  I u tohoto programu je žádosti možné podávat do 9.prosince 2012.

Zdroj Jihočeský kraj, více informací www.kraj-jihocesky.cz


Václav Pavlík Regionální koordinátor / redaktor Kraj Jihočeský

 

Přidej komentář jako první k "Další jihočeské grantové programy vyhlášeny"

Zanechte komentář