Dítě s ADHD

cropped-remix.png

Pro děti trpící touto poruchou je typická hyperaktivita, nepozornost, snížená emocionalita a s ní související motivace. Pro tyto děti je velice obtížné udržet svou pozornost, během vyučovací hodiny to je téměř nemožné. Představa, že budou muset nehnutě sedět v lavici, poslouchat výklad a pracovat pouze po vyvolání učitelem, je pro ně více než nepředstavitelná. Je nezbytně nutné nabídnout jim prostor k tomu, aby tito jedinci nějakým způsobem vybili svou přebývající energii. Ve většině případů závisí na pedagogovi, do jaké míry přizpůsobí těmto jedincům svoji výuku. V současné době je zde mnoho možností, jak získat informace o tom, jak nejefektivněji s těmito dětmi pracovat. Podpůrná opatření lze charakterizovat jako jistou pomoc při kontaktu s dětmi trpící poruchou ADHD. Nabízí nám nejrůznější metody, formy a další cenné náměty, jak úspěšně zapojit děti s ADHD do běžného edukačního procesu.

Pro žáka s ADHD je nezbytně nutné, obměňovat aktivity během výuky. Neschopnost delšího udržení pozornosti přímo vybízí k aktivitám, u kterých se objevuje nějaký pohyb. Děti nezůstávají na jednom a tomtéž místě, ale pohybují se po celé třídě, na což je potřeba vynaložit další, přebývající energie. Nemělo by se však jednat o bezesmyslné pobíhání po učebně, ale děti by měly plnit zadaný úkol, formou zážitkové pedagogiky bude i nadále docházet k vlastní edukaci. Aktivity by mohly zaujmout také žáky bez poruchy ADHD, neboť je odlišná od aktivit, které probíhají během standardních vyučovacích hodin

Co se týče požadavků na učitele, jedná se o víceméně nenáročné aktivitu z hlediska přípravy. Jednoduché aktivity lze zakomponovat do výuky takřka kdykoli. O to důležitější je ale tyto zážitkové aktivity „ukočírovat“ v průběhu, neboť žáci budou v zápalu boje mnohem aktivnější a zapálenější, než při klasických aktivitách frontální výuky.

Bc. Lucie Slabá, ICM Ivančice