Hodnoty, které určují klima ve třídě

image3344

Odpovědnost; užitek, užitečnost, efektivita; pravidla a respekt

Existuje mnoho hodnot, které jsou důležité pro bezproblémové fungování třídy. Mezi nejzásadnější hodnoty se však řadí právě výše zmíněné hodnoty. Hodnoty jako takové jsou podstatné pro celkové fungování třídy a vůbec soužití ze strany učitele a žáků. Proč ale zrovna tyto tři?

První z nich je odpovědnost. Každý učitel měl své žáky vést k odpovědnosti. Měl by jim dát volbu toho, jakým způsobem se k určitým situacím postaví, avšak žák by si měl být vědom zodpovědnosti za své jednání a chování. Odpovědnost pak souvisí s dalšími hodnotami, rozvíjenými v procesu vzdělávání. Pokud si jsou žáci vědomi odpovědnosti a také ji přeberou, je snazší rozvíjet a upevňovat další hodnoty, které chce učitel svým žákům předat.

Užitek, užitečnost a efektivita jsou základem pro spokojenost na obou zúčastněných stranách. Pokud je žákům ukázáno, že jejich práce má smysl, že je nějakým způsobem užitečná, jejich práce se sama stává efektivní. Práce s žáky se pak stává jednodušší, když je zřejmý pozitivní dopad na žáky.

Důležitou roli v procesu vzdělávání hrají také pravidla, která jsou ve vztahu učitel žák nastavena. Pokud jsou pravidla dobře nastavena, opět jsou významným činitelem, který se podílí na rozvoji jedince. Žák by měl znát hranice, které nesmí překročit. Pokud však učitel chce, aby žák pravidla dodržoval, neměl by působit autoritativně. Pokud mají být vymezená pravidla respektována, musí také učitel respektovat potřeby a vůbec osobu žáka. Pravidla a jejich respektování může fungovat až za této podmínky.

Povolání pedagoga s sebou nese mnoho úskalí. Tato práce se nesoustředí pouze na předání znalostí, ale také na rozvoj dalších kompetencí, kterých by měl každý jedinec během svého vzdělání dosáhnout. Klíčové kompetence se vztahují na různé oblasti vývoje jedince. Je to soubor schopností a dovedností, která jsou ve velké míře ovlivněna právě učitelem. Ten žáky upozorňuje a celkově řídí jejich rozvoj. Stává se tak jednak prostřednictvím metod výuky, ale i prostřednictvím osobního přístupu pedagoga k žákům samotným. Učitel by měl být jakýmsi žákovým průvodcem na jeho cestě rozvojem. Učitel by měl být vzorem, měl by mu ukazovat hodnoty, kterými by se měl řídit, měl by ho učit zodpovědnosti. Propojení těchto dvou sfér (znalostní a osobnostní) by učitel mohl dosáhnout tíženého výsledku.

Lucie Slabá, ICM Ivančice

Přidej komentář jako první k "Hodnoty, které určují klima ve třídě"

Zanechte komentář