Kolil máme v kraji studentů?

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2008–2009

Rada kraje čerstvě odsouhlasila znění Výroční zprávy, její definitivní podobu si však na webu kraje přečteme až po schválení Zastupitelstvem, přesto vám již přináším první základní informace o stavu vzdělávací soustavu v našem kraji.

Jde o údaje za předcházející školní rok 2008/2009, v oblasti rozpočtu dokonce jen za finanční rok 2008 – tak je zpracování dat a výroční zprávy nastaveno ve školském zákoně. V rejstříku škol bylo zapsáno celkem 440 škol a školských zařízení, z toho 339 organizací zřizovaly obce, 67 Liberecký kraj a 29 soukromé subjekty (zbývajících 5 zřizuje církev nebo ministerstvo školství).

Palčivá otázka, která hýbe regionálním školství od podzimu, je počet žáků a studentů. Rodiče dětí ve věku školky se bouří proti nedostatku míst a naopak střední školy bojují s nedostatkem studentů. Jak to vypadá, tento trend ještě chvíli potrvá. V předškolním vzdělávání počet vzrostl z 12 896 na 13 396. V základním vzdělávání žáci stále ubývají, podle statistik kraje již čtvrtým rokem a tato vlna se postupně přelévá do středních škol. Přesto dobrým signálem je, že letos poprvé přišlo do prvních tříd více žáků, než odešlo z 9. ročníků.

Ve všech druzích škol poskytujících základní vzdělávání se vzdělávalo 36 296 žáků. Na středních školách statisticky počet studujících roste, ale fakticky se jedná o nárůst způsobený zvýšeným zájmem o dálkové formy studia, tedy převážně dospělé studenty. Ve středních školách bez rozdílu zřizovatele se vzdělávalo 22 279 žáků. Z hlediska kategorií středního vzdělání bylo do 1. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem přijato 37,7 % (školní rok 2007/2008: 39,6 %), do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou takřka 70 % žáků, z toho v oborech gymnázií 18 %. Z hlediska oborové struktury jsou na úrovni oborů středního vzdělání s výučním listem významně zastoupeny – oproti průměru České republiky – obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, Stavebnictví, geodézie a kartografie a Umění a užité umění, v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou – vedle oborů gymnázií – obory skupin Ekonomika a administrativa, Umění a užité umění a Strojírenství a strojírenská výroba.

Ve vyšším odborném vzdělávání máme 712 studentů, tj. o 66 méně než v loňském roce. Roli zde hrají jednak celkově úbytek žáků, jednak větší dostupnost vysokých škol. Co do skladby oborů vedou skupiny ekonomické a administrativní obory, mírný nárůst je u zdravotnických oborů.

Do vzdělávací soustavy kraje patří také dětské domovy, tedy zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu. Tady přišla pozitivní zpráva o dokončení transformace dětských domovů internátního typu na dětské domovy rodinného typu, tj. s maximálním počtem 8 dětí v jedné rodinné skupině a 6 skupin v zařízení.

Další prioritou kraje byly a jsou Centra vzdělanosti Libereckého kraje, tedy rozvoj dalšího vzdělávání. Počet účastníků dalšího vzdělávání poklesl cca o jednu třetinu, účastnilo se ho celých 4 300 osob, z toho téměř čtvrtina účastníků v rámci rekvalifikačních kurzů.

Výroční zpráva zahrnuje vedle uvedených i údaje o dalších průřezových oblastech vzdělávání jako je prevence společensky nežádoucího chování, rozvoj komunikačních dovedností v cizích jazycích, využívání ICT, kvalifikaci pedagogických pracovníků a o akcích organizovaných resortem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu jako je veletrh vzdělávání EDUCA, soutěž automechaniků AUTOMOBILEUM. Uváděné je doplněno grafy a tabulkami, podrobné tabulky jsou pak přílohou samotné zprávy. Přečteme si ji ale až po 30. březnu, kdy by ji mělo schválit zastupitelstvo kraje.

Petra Handlířová
Regionální koordinátorka-redakorka
Kraj Liberecký
Zdroj: www.kraj-lbc.cz

Přidej komentář jako první k "Kolil máme v kraji studentů?"

Zanechte komentář