Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře

Přijímací zkoušky na střední školu jsou spojené s mnoha úkony, které je třeba udělat, abyste se přijímacích zkoušek mohli zúčastnit. Je třeba dodržet dané termíny, vědět, kam přihlášku podat, hlídat si zda vše proběhlo dle pravidel, atd.

Co se termínů podání přihlášek týká, tak uchazeč přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podává do 15. března 2012, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou to bylo do 30. listopadu 2011.

Pozor, změna od let minulých, kdy se přihlášky podávaly prostřednictvím základní školy. Nyní uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Nově si žáci základních škol mohou podat až tři přihlášky na střední školy. A to platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Ředitelé středních škol musejí také nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijmou a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy.

Přijímací řízení v prvním kole se koná v termínu od 22. dubna 2012 do 7. května 2012. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány ve dnech od 2. ledna do 15. ledna 2012. Ředitel střední školy je povinen stanovit pro první kolo nejméně 2 termíny pro konání případné přijímací zkoušky či pohovoru.

Rozhodnutí o tom, zda vás na školu přijali či ne, byste měli obdržet do 7 dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů po rozhodnutí.

Ale školský zákon nyní ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Někdy se může stát, že nebude s rozhodnutím, většinou tím záporným, souhlasit. Můžete se tedy proti tomuto rozhodnutí odvolat. Na veřejných středních školách se lze odvolat do osmi dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře

Miloš Hrubý, Regionální koordinátor – redaktor, Ústecký kraj

Přidej komentář jako první k "Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře"

Zanechte komentář