Proč si vybrat právě UJEP v Ústí nad Labem?

V Ústeckém kraji je pouze několik vysokých škol, z nichž největší je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. No a co tedy univerzita uchazečům o studium nabízí?

Určitě to je dobrá vstupenka na pracovní trh, jelikož univerzitu ročně opouští zhruba 1500 absolventů, kteří v naprosté většině úspěšně vstupují na trh práce nebo pokračují na vyšším stupni vysokoškolského studia. Všichni absolventi UJEP také získávají Diploma Supplement, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v zemích EU a usnadňuje absolventům vstup na evropský trh práce.

Zároveň univerzita nabízí studium technických, přírodovědných, environmentálních, ekonomických, sociálních, společenskovědních, zdravotnických oborů, učitelství a výtvarného umění. Z hlediska dostupnosti studia platí, že každý sedmý obor je nabízen v kombinované (dálkové) formě a je tak vhodný i pro uchazeče ze zaměstnání. Zájemci si mohou vybrat buď studium jednooborové, nebo studium ve dvouoborové kombinaci. Studenti si mohou vybrat jak z bakalářských studijných oborů, tak i z oborů magisterských, případně mohou dosáhnout na doktorský stupeň vysokoškolského vzdělání.

Vstupem na univerzitu se studentům otevírá přístup k nejnovějším poznatkům a jejich využití. Je samozřejmostí, že výuka na univerzitě je propojena s vědeckou, výzkumnou nebo uměleckou činností fakult a ústavu a přináší studentům vzácnou možnost otevřeně diskutovat se špičkovými vědci, umělci, pedagogy z ČR a zahraničí, zapojit se do badatelských týmů a naučit se kvalitně prezentovat výsledky své tvůrčí činnosti.

Studenti, kteří chtějí poznávat, objevovat, tvořit, vyvíjet, mají zajištěný přístup k tisícům odborných publikací a mnoha elektronickým informačním zdrojům, jsou jim otevřeny knihovny, studovny, moderně vybavené laboratoře, ateliéry a další zázemí kateder a jsou pro ně vypisována mimořádná grantová stipendia. Ti nejlepší, kteří se svými odbornými výsledky uspějí v renomovaných časopisech nebo se prosadí na prestižních uměleckých soutěžích, jsou každoročně oceňováni Cenami rektorky.

Výrazné propojení studia s praxí je prioritou všech fakult a ústavu UJEP. V profesně orientovaných oborech jsou odborné praxe a exkurze již přirozenou součástí studia. Hlavní most mezi studiem a praxí dnes představují bakalářské a diplomové práce, které vycházejí z potřeb podniků, malých a středních firem, státních a nestátních institucí a organizací.

Jednou z priorit UJEP je podpora studia v zahraničí. Již stovky jejích studentů vystudovaly jeden nebo více semestrů na desítkách univerzit v Evropě nebo v zámoří. Celkem až pětina absolventů získává část svého vzdělání na zahraničních univerzitách.Pro studijní pobyt si letos mohou vybrat ze 124 smluvních zahraničních vysokých škol z 24 evropských zemí. Každý rok je přitom k dispozici na 300 míst pro všechny studenty UJEP!

UJEP má také velmi bohatý stipendijní systém. Celkový objem poskytovaných finančních prostředků na stipendia dosahuje každoročně sumy kolem 50 mil. Kč, nejvíce na stipendium ubytovací, ale též na stipendia prospěchová, sociální, doktorská či mimořádná.

Nejlepším studentům jsou dále vyplácena jednorázová stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů, starostky města Trmice, generálního ředitele AGC Flat Glass Czech, a.s., generálního ředitele ČEZ Distribuce, a.s. a ředitele krajské pobočky VZP. Desítkám studentů je také každoročně přiznáváno také stipendium Ústeckého kraje, a to ve výši 20 000 Kč na jednoho studenta a akademický rok.

UJEP se snaží také nabídnout svým studentům různé aktivity, jichž se mohou účastnit ve svém volném čase. V areálu kolejí jsou studentům k dispozici hřiště, kurty, tělocvična (ve večerních hodinách zdarma) a Vysokoškolský klub, kde se pořádají koncerty, diskotéky a společenské akce. Studenti mohou využívat také Sportovní halu, kde se mohou zaregistrovat do USK Slavie a provozovat sporty v rámci jednotlivých oddílů (aerobic, basketbal, beach volleyball, florbal, horolezectví, kulturistika, moderní a sportovní gymnastika aj.), případně využívat posilovnu. V areálu České mládeže promítá Filmový klub Aula, aktivní kulturní vyžití pak lze nalézt v hudebních tělesech – pěveckých sborech, instrumentálních souborech, kapelách.

To je celkem dost důvodů, proč si vybrat právě UJEP, ne? Více informací naleznete na stránkách univerzity, www.ujep.cz.

Zdroj: www.ujep.cz

Miloš Hrubý, Regionální koordinátor – redaktor, Ústecký kraj

Přidej komentář jako první k "Proč si vybrat právě UJEP v Ústí nad Labem?"

Zanechte komentář