Rozvoj dobrovolnictví a vařejné služby

Dne 16. května 2013 se v Praze na Novotného lávce uskutečnila Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst (NSZM) s názvem „Veřejná služba a dobrovolnictví – současný stav a možnosti rozvoje v obcích„. Cílem akce, připravované ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA, bylo představit osvědčené postupy a nabídnout inspiraci, jak v obcích efektivně využívat potenciál veřejné služby a dobrovolnictví.

V úvodu představili Petr Švec, ředitel NSZM, a Jiří Tošner, předseda HESTIA, společný projekt právě na rozvoj témat dobrovolnictví a veřejné služby. Hovořili o plánovaných akcích, jako jsou školení, semináře a konference, o 6 pilotních projektech, které připravují dobrovolnická centra společně s obcemi či krajem, ale i o přípravě praktické příručky pro obce, jak téma dobrovolnictví aktivně rozvíjet. P. Švec zmínil spolupráci se zahraničními partnery ze Slovenska a Finska.

V první půli semináře proběhla panelová diskuse, které se zúčastnili za národní úroveň Štepán Hošna, poradce náměstka ministryně práce a sociálních věcí, Monika Zelenková za Úřad práce ČR a Radek Jiránek za Ministerstvo vnitra. Místní úroveň a uplatnění veřejné služby ve městě Vsetín prezentovala místostarostka Květoslava Othová, pohled dobrovolnického centra Ústí nad Labem pak jeho ředitelka Lenka Černá. Největší diskuse proběhla právě na téma veřejné služby a jejího aktuálního legislativního ukotvení. Jak Vsetín, tak i zástupci dalších měst, apelovali na zachování veřejné služby jako vhodného nástroje pro návrat dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu. Zdůraznili však nutnou motivaci pro ty, kteří veřejnou službu vykonávají, ať už určitou formou finanční bonifikace či motivací v podobě zvýhodnění pro získání zaměstnání. Zejména upozornili na dobrovolnost rozhodnutí, zda se uchazeč do veřejné služby zapojí či nikoli. Dále byla diskutována žádaná podpora pro koordinátory veřejné služby na městech, ať už přímo v úřadech či ve spolupracujících organizacích. Š. Hošna hovořil o možných plánovaných návrzích úprav legislativy, nicméně přiznal, že se jich města pravděpodobně do konce roku 2013 nedočkají. R. Jiránek z Ministerstva vnitra hovořil o zákonu o dobrovolnické službě a o akreditaci dobrovolnických organizací či programů, i o následných dotacích, které MV těmto organizacím a programům poskytuje zejména na povinné pojištění dobrovolníků, na jejich cestovné, pomůcky či na supervizi. „Akce jako tato a obecně aktivity Zdravých měst v této oblasti jsou velice vhodnou formou, jak dobrovolnictví v praxi dále rozvíjet a jak také zvyšovat prestiž dobrovolníků samotných“, doplnil Jiránek. V dalším tematickém příspěvku doplnila L. Černá zajímavý příklad koordinace dobrovolnických aktivit a organizací na území dvou krajů současně, a to právě díky Radě dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje. Zmínila významnou roli samospráv pro rozvoj dobrovolnictví, ať už zmíněnou koordinaci, dostatečnou informovanost, ale zejména pak složku motivace a posilování prestiže dobrovolnictví i dobrovolníků. Z praxe dále zazněly velice inspirativní příspěvky z Prachatic, kde byly prezentovány aktivity zejména mladší generace dobrovolníků v rámci organizace KREBUL. Zástupkyně města, H. Rabenhauptová, dále doplnila řadu zajímavých činností a akcí, jak Prachatice téma podporují. Všechna tři města – Vsetín, Prachatice i Ústí n. Labem obdržela za jejich osvědčené postupy speciální „razítko“ NSZM stvrzující dobrou praxi (viz fotografie). V závěru semináře představily zástupkyně HESTIE úspěšný seniorský dobrovolnický program 3G, kde senioři nabízejí výpomoc s trávením volného času s dětmi. Program byl zakončen velice zajímavým přístupem firmy VODAFONE k tématu firemního dobrovolnictví – ať už nabídky firemních expertů, kteří mohou rok působit v neziskových organizacích a firma jim hradí mzdové náklady či podpora pro dobrovolnické projekty, se kterými přicházejí sami zaměstnanci firmy.

 

foto: www.nszm.cz

Všechny přednesené prezentace stejně jako fotografie z akce jsou umístěny na webu akce.

Akce byla podpořena finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Zdorj:

http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2246629n

 

 

Zpracoval: Zdeněk Krejsa, regionální redaktor, ICM Prachatice

Přidej komentář jako první k "Rozvoj dobrovolnictví a vařejné služby"

Zanechte komentář