Soutěž „Bezpečně v kybersvětě!“, kterou vyhlašuje Informační centrum pro mládež Střediska volného času Pohořelice

icko_green_vypln

Pro školní rok 2018/2019 jsme pro žáky 9. tříd připravili vzdělávací projekt, kde si klademe za cíl naučit mladé lidi novým znalostem, dovednostem a sociálním kompetencím při pohybu v kybersvětě a na sociálních sítích. Projekt realizujeme i díky finanční podpoře z MŠMT, kterou naplňujeme strategii digitálního vzdělávání a realizaci neformálních vzdělávacích aktivit. Co jsme pro žáky připravili a čeho se bude projekt týkat? Výukový program, který budou naši pracovníci realizovat v partnerských školách přinese do běžného vyučování vzdělávací program, který bude doplněn prvky formální a neformální výuky. Celé úsilí povede k tomu, že třídní kolektiv vytvoří reprezentační tým, který se poměří s ostatními týmy na závěrečné znalostní a dovednostní soutěži. 

Projekt se bude podílet na vzdělávání žáků v oblastech prevence před kyberkriminalitou a zvýší úroveň digitální a mediální gramotnosti. Běžnou výuku, která se vykonává na základních školách v rámci průřezových témat doplníme v našich výukových programech specifickou formou neformálního vzdělávání, která bude pro žáky přínosná, atraktivní a díky rysům informálního učení zejména efektivní. Díky předchozím zkušenostem s realizací celé řady vzdělávacích soutěží v minulých letech víme, že zvolený formát reaguje na poptávku školských zařízení, akceptuje současné pedagogické trendy, přináší společensky závažná a potřebná témata atraktivním a zajímavým způsobem. Při realizaci vzdělávacích aktivit se zaměříme na jednotlivé kompetence, které jedinec potřebuje k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. Digitální kompetence chápeme jako průřezové klíčové kompetence, bez kterých není možné rozvíjet u žáků plnohodnotně další klíčové kompetence, které jsou potřebné k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce.
Důraz povedeme směrem k prevenci rizik souvisejících při pobytu v „digisvětě“, směrem ke zvládnutí základních bezpečnostních návyků a to zejména prostřednictvím praktických cvičení, návodů a instruktáží. Vzhledem k naší dlouhodobé zkušenosti se vzdělávacími aktivitami podobného druhu víme, že disponujeme jednak vhodnou audiovizuální technikou, personální kapacitou, prostorem, kontakty na školní výchovné poradce a koordinátory a především komplexním Know How.

Závěrečná vzdělávací soutěž bude show, která se odehraje v místním kinosále za účasti poroty, školních delegací, zajímavých osobností z různých oblastí společenského života. Žáci si poměří znalosti a dovednosti před diváky a budou odměněni v závislosti na pořadí věcnými cenami a certifikáty za absolvování výukového programu.


Mgr. Dušan Hauser
ICM SVČ Pohořelice