Volby na krku

Asi není nutné ze široka předesílat, že se v letošním roce na konci května konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební termín byl prezidentem republiky Václavem Klausem stanoven na pátek 28. května a sobotu 29. května 2010.

Chcete jít k volbám, ale dosud nevíte, jak volby v kontextu každého voliče probíhají? Je vám čerstvě 18 let nebo těsně před volbami dosáhnete 18 let věku? Pokud splňujete podmínku plnoletosti a jste státními občany České republiky, jste také oprávněnými voliči!

K volbám můžete dokonce jít i tehdy, když druhý den termínu konání voleb teprve dosáhnete 18 let věku. Takže pokud 29. května slavíte 18. narozeniny, jste také oprávněnými voliči!

Jak je to s hlasovacími lístky?

Lístky s kandidátkami jednotlivých stran by jste předem měli dostat do své poštovní schránky v trvalém bydlišti. Ty jsou distribuovány starostou obce nejpozději tři dny před konáním voleb. Na obálce bude uveden váš volební okrsek a jeho adresa, kde se volby konají. Pokud lístky do své schránky lístky nedostanete, ověřte si na svém obecním úřadě, zda jste vůbec zapsáni do seznamu voličů ve svém trvalém bydlišti. Těsně před volbami, ale může být na úpravu stálého seznamu voličů již pozdě. Může se stát, že i přes to, že jste v seznamu voličů, lístky ve vaší schránce nenaleznete. Pro vás to není zásadní problém, protože sadu náhradních volebních lístků dostanete ve své volební místnosti.

Jak hlasovat?

Nejprve je nutné prokázat svou totožnost a oprávněnost volit u okrskové volební komise. Totožnost a občanství prokážete platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem, diplomatickým pasem anebo cestovním průkazem. Pokud tak neučiníte, nebudete moci volit! Pokud budete volit s voličským průkazem v jiném než vašem spádovém volebním okrsku, jste povinni voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů dostanete od komise prázdnou úřední obálku opatřenou kulatým úředním razítkem.

Jak pracovat s hlasovacími lístky?

Po obdržení úřední obálky se musíte odebrat na místo, které je určeno pro úpravu hlasovacích lístků „za plentu“. Pokud tak neučiníte, neumožní vám komise volit! V prostoru pro úpravu lístků vloží volič jeden hlasovací lístek vámi zvolené strany, uskupení, hnutí či koalice do úřední obálky.  Tím dáváte hlas ve prospěch vámi zvoleného politického uskupení. Zároveň můžete nanejvýš u dvou kandidátů, vypsaných na hlasovacím lístku, zakroužkovat jejich pořadové číslo, a tím je upřednostnit. Jsou to preferenční hlasy pro kandidáty.

Po provedených úpravách lístku vložíte úřední obálku obsahující pouze jeden hlasovací lístek do volební schránky.

Vhozením úřední obálky do volební schránky je u konce i celý voličský proces. Poté již nezbývá jen čekat, jak volby dopadnou, a zda vaše politická strana, hnutí, uskupení nebo koalice získá potřebné hlasy pro vaší reprezentaci.

Volbě s voličským průkazem věnujeme samostatný článek.

Pavel Dvořák, Regionální koordinátor – redaktor, Kraj Středočeský

Přidej komentář jako první k "Volby na krku"

Zanechte komentář