Znáte TANDEM?

Pracujete s mládeží a chcete spolupracovat s německým partnerem? Nebo zamýšlíte vycestovat na kratší či delší dobu do Německa či chcete získat zkušenosti a informace o práci s mládeží na druhé straně hranice? Podpořit vás mohou Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Regensburgu.Koordinační centra česko-německých výměn mládeže vznikly v roce 1997 v Plzni a v německém Regensburgu a tvoří od počátku úzce spolupracující dvojici organizací. Proto i název Tandem. Tandem Plzeň je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je organizačně začleněn do Západočeské univerzity v Plzni. Tandem Regensburg je institucí Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež a spolkových zemí Bavorska a Saska, organizačně je součástí Bavorského kruhu mládeže. Hlavní náplní činnosti je zprostředkování a podpora spolupráce mládeže z Česka a Německa. Tandem poskytuje pomoc a poradenství zájemcům o sousední zemi z řad mladých lidí, pracovníků s mládeží nebo pedagogů. Aktivity Tandemu jsou především zaměřeny na zvýšení mobility a na setkávání mladých lidí z Česka a Německa. Obě centra mají od počátku celostátní působnost.

Co Tandem může konkrétně nabídnout?

Aktivity Tandemu jsou rozčleněny do několika oblastí.

Pokud je zájemce studentem či učněm na odborné škole či učilišti, nabízí se „Program podpory odborných praxí“. Díky tomuto programu se již více než 3000 mladých lidí zúčastnilo odborné praxe ve škole či podniku v sousední zemi. Délka praxe se pohybuje mezi 3 až 12 týdny.

Pokud byste raději pobyli v Německu delší dobu, pak je zde možnost zúčastnit se Evropské dobrovolné služby. Evropská dobrovolná služba je jedna z pěti akcí programu Evropské unie „Mládež v akci“. Umožňuje mladým lidem zapojit se do dobrovolnických projektů v Evropské unii a v řadě nečlenských partnerských zemích. Projekty v délce 2 až 12 měsíců jsou zaměřeny na kulturu, ekologii, práci s dětmi a mládeží, sociální péči, umění a nejrůznější další oblasti. Možnosti jsou poskytovány i mladým lidem s omezenými příležitostmi. Tandem v rámci Evropské dobrovolné služby působí jako hostitelská i jako vysílající organizace. Také již několik let koordinuje projekty pro jiné organizace působící v česko-německém prostředí.

Pracujete-li ve volném čase nebo v rámci svého zaměstnání s dětmi nebo mládeží a chcete jim nabídnout nové zážitky, zapojte se do projektu „Sousedé se stávají přáteli“. Společný projekt Tandemu Plzeň a Krajského kruhu mládeže Horní Franky podporuje česko-německá setkání mládeže v Plzeňském a Karlovarském kraji, a to jazykově, organizačně, obsahově i finančně. Více informací najdete na www.sousede-nachbarn.eu.

Jestliže nejdříve hledáte informace, dobrým začátkem je stránka Česko-německého portálu pro mládež www.ahoj.info. Ten je vytvářen mladými lidmi a pro mladé lidi v rámci projektu Evropské dobrovolné služby. Portál informuje o možnostech studia a práce v zahraničí, Evropské dobrovolné služby, reáliích sousední země, jazyku nebo cestování a přináší články o aktuálních akcích či zajímavých česko-německých tématech.

Tandem podporuje česko-německou spolupráci také u nejmladší věkové kategorie – u dětí do šesti let. Projekt „Odmalička – Von klein auf“ podporuje spolupráci mateřských škol z příhraničních regionů, organizuje semináře pro pedagogy MŠ, regionální informační cesty s hospitacemi v sousední zemi, informuje o úspěšných projektech a zprostředkovává kontakty na mateřské školy na druhé straně hranice. Více informací najdete na www.odmalicka.info.

Školám a školským zařízením Tandem nabízí zázemí a podporu při realizaci česko-německých školních výměn a projektů. Pomůže s navázáním kontaktů v sousední zemi, pořádá semináře dalšího vzdělávání pro učitele a jiné akce, kde si mohou vyměnit zkušenosti, získají potřebné odborné informace a poradenství, příp. materiály užitečné pro přípravu a realizaci školních výměn.

Vedoucí, kteří pracující s mládeží v nejrůznějších volnočasových sdruženích, dobrovolní či profesionální pracovníci středisek volného času a klubů mládeže, ale také zaměstnanci zodpovědní za oblast práce s mládeží na nejrůznějších úřadech nebo v informačních centrech, mohou využít podpory, kterou Tandem poskytuje v mimoškolní oblasti. Nabízeny jsou kontaktní semináře, informační cesty, plánovací semináře pro rozvoj stávajících partnerství mezi organizacemi v Česku a Německu, zprostředkování kontaktů a informací o financování česko-německých výměn mládeže.

Česko-německé projektové dny "Robuste Kids"

Seminář ve Waldmünchen

Hana Šnajdrová, regionální koordinátorka – redaktorka, kraj Karlovarský

Přidej komentář jako první k "Znáte TANDEM?"

Zanechte komentář